JM Logo

Regulamin Portalu Obsługi Klienta

 

Regulamin korzystania z Internetowego Portalu Obsługi Klienta JM elektronik (IPOK) v2.0 z 29.01.2020 

 

obowiązujący od dnia 01.02.2020

 

§ 1. Postanowienia wstępne

1.1.  Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, a w szczególności zasady i tryb zakładania kont i subkont oraz składania zamówień i zawierania z Klientem umowy sprzedaży za pośrednictwem Portalu.

1.2. Portal jest dostępny pod adresem: www.jm.pl. Właścicielem Portalu jest JM elektronik Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Treści zawarte na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Nazwy firm, znaki towarowe wykorzystane na stronie internetowej są własnością tych firm.

1.3. Do umowy sprzedaży w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia Ogólnych warunków sprzedaży w transakcjach z przedsiębiorcami obowiązujące od dnia 13.11.2019 r. (dalej: OWS), udostępnione Klientowi - Kupującemu przed zawarciem Umowy poprzez umieszczenie w postaci elektronicznej na stronie internetowej JM elektronik pod adresem www.jm.pl w zakładce: Zasady→Warunki Współpracy/Reklamacje→Ogólne warunki sprzedaży w transakcjach z przedsiębiorcami (OWS). Klient-Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią OWS przed zawarciem umowy, a udostępnienie Klientowi-Kupującemu OWS w ten sposób umożliwia mu przechowywanie i odtwarzanie OWS w zwykłym toku czynności.  

§ 2. Definicje

a)    Formularz rejestracyjny- dokument uzupełniany przez Klienta w czasie rejestracji konta na Portalu;

b)  JM elektronik lub Sprzedający- JM elektronik Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Karolinki 58, 44-100 Gliwice, NIP 6312645365, REGON 242895943, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416117, o kapitale zakładowym 1.000.000,00 zł;

c)     Klient lub Kupujący- przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego rejestrującego konto na Portalu;

d)    Konto- indywidualne konto Klienta, umożliwiające złożenie zamówienia, zawarcie umowy sprzedaży, przeglądanie historii zamówień i rozliczeń;

e)    Koszyk- wybór produktów oraz zamawiana ilość;

f)    Osoba umocowana - osoba działająca w imieniu i rzecz Klienta, posiadająca upoważnienie do składania zamówień oraz do zawierania umów sprzedaży z dostawcami, a także do dostępu do Portalu, w tym przeglądania historii zamówień i rozliczeń Klienta;

g)  Portal lub IPOK - system umożliwiający składanie zamówień i   zawierania umowy sprzedaży, pomiędzy zarejestrowanymi Klientami  a JM elektronik za pośrednictwem sieci Internet na stronie internetowej www.jm.pl, a także przeglądanie historii ofert, zamówień i rozliczeń Klienta;

h)  Subkonto- utworzenie przez Klienta, posiadającego Konto, dostępu dla upoważnionego przez niego pracownika w celu korzystania z Portalu, w tym zawierania umowy sprzedaży z JM elektronik;

i)       Zamówienie- dokument określający specyfikację zakupionych przez Klienta produktów;

j)     Potwierdzenie zamówienia- potwierdzenie przez JM elektronik przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta lub w jego imieniu,, dokonywane w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia na adres poczty osoby składającej zamówienie. Potwierdzenie jest równoznaczne z zawarciem między Klientem a JM elektronik Umowy sprzedaży. Potwierdzenie zamówienia może zostać zastąpione dostawą zamówionych produktów w tym samym terminie. Umowa zostaje zawarta w momencie dostarczenia zamówionych produktów Kupującemu.

§ 3. Wymagania techniczne

3.1.  Do założenia Konta lub Subkonta, w tym do przeglądania stanu Zamówienia oraz    historii Zamówień, niezbędne są:

a)      urządzenia końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome,

b)      aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c)      włączona obsługa plików cookies,

d)     zainstalowany program FlashPlayer i Adobe Reader.

3.2.  Dane kontaktowe w przypadku problemów technicznych dotyczących Platformy: ipok@jm.pl

§ 4. Informacje ogólne

4.1.  Przeglądanie oferowanych produktów na Portalu nie wymaga rejestracji Konta.

4.2.  Złożenie Zamówienia wymaga rejestracji Konta przez Klienta na Portalu lub po zalogowaniu się na uprzednio zarejestrowanym Koncie lub Subkoncie.

4.3.  Przed zarejestrowaniem, Klient zobowiązany do zapoznania się z OWS oraz Regulaminem Portalu JM elektronik i ich akceptacji. Postanowienia powyższych dokumentów są wiążące dla Klienta.

4.4.  Klient może wyrazić zgodę na działalność marketingową w postaci otrzymywania informacji w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail o aktualnych promocjach oraz ofertach JM elektronik.

4.5.  JM elektronik nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Portalu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Portalu z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 5. Rejestracja Konta na Portalu

5.1.  Klient klika ikonę „Zaloguj się”, a następnie „Zarejestruj się”,  i wypełnia formularz rejestracyjny.

5.2.  W formularzu rejestracyjnym, Klient zobowiązany jest do wskazania:

a)      nazwy firmy,

b)      adresu i siedziby firmy,

c)      numeru NIP,

d)     adresu e-mail,

e)      telefonu kontaktowego,

f)  imienia i nazwiska osoby umocowanej do składania zamówień na Portalu ze wskazaniem i/lub załączeniem skanu pełnomocnictwa udzielonego przez osobę ujawnioną w CEIDG lub w KRS.

5.3. Następnie, Klient zapoznaje się i akceptuje klauzulę informacyjną RODO, OWS oraz Regulamin Portalu poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów. Brak zaznaczenia któregokolwiek z checkboxów uniemożliwia rejestrację Klienta na Portalu.

5.4.  Osoba dokonująca rejestracji w imieniu Klienta składa poprzez zaznaczenie odpowiedniego chechboxa oświadczenie, że jest upoważniona do rejestracji konta na Portalu, składania zamówień w imieniu Klienta i zawierania umów sprzedaży oraz przeglądania historii Zamówień i rozliczeń. Brak zaznaczenia checkboxa uniemożliwia rejestrację Klienta na Portalu.

5.5.  Aby dokończyć proces rejestracji, Klient klika w ikonę „Rejestruję się”.

5.6.  JM elektronik po otrzymaniu zgłoszenia rejestracji, przesyła Klientowi login i link umożliwiający ustalenie samodzielnie hasła oraz zalogowanie się na Portalu. 

5.7.  Klient zobowiązany jest do ustawienia hasła, które winno składać się z :

a)      co najmniej 8 znaków,

b)      małych i dużych liter,

c)      co najmniej jednej cyfry,

d)     co najmniej jednego znaku specjalnego.

5.8. JM elektronik nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego użycia loginu oraz hasła Klienta przez osoby trzecie lub osoby nieupoważnione. 

§ 6. Rejestracja Subkonta na Portalu oraz jego usunięcie

6.1.   Klient, w ramach swojego Konta na Portalu, może utworzyć Subkonto dla osoby umocowanej do dokonywania zamówień i zakupów na Portalu.

6.2.  Subkonto jest zintegrowane z kontem Klienta.

6.3.  Zamówienia i zakupy dokonane przez umocowaną osobę z Subkonta, uważa się za dokonane w imieniu i na rzecz Klienta.

6.4.  JM elektronik nie ponosi odpowiedzialności za zakup lub zamówienie dokonane przez osobę niemającą umocowania, w przypadku, gdy zostało ono złożone z Subkonta.

6.5. Aby dodać Subkonto, po zalogowaniu na konto, należy wybrać zakładkę „Lista subkont”, a następnie wybrać „Dodaj” oraz wypełnić formularz rejestracyjny dla Subkonta wskazując dane:

a)      imię i nazwisko osoby umocowanej,

b)      adres e-mail.

c)      telefon

6.6. JM elektronik po otrzymaniu zgłoszenia rejestracji Subkonta przesyła na adres e-mail umocowanej osoby login i link umożliwiający ustawienie hasła i zalogowanie się do Subkonta na Portalu. 

6.7.  Aby usunąć Subkonto, po zalogowaniu do Konta, należy wybrać zakładkę „Lista subkont”, a następnie przy danym Subkoncie wybrać ikonę kosza na śmieci.

6.8.  Usunięcie Subkonta nie powoduje usunięcia historii zamówień i zakupów dokonanych przez Subkonto, widocznych na koncie Klienta.

6.9. Klient ponosi odpowiedzialność za aktualizację danych osobowych osób umocowanych do dokonywania zamówień i zakupów na Portalu, a także za aktualność listy osób posiadających Subkonta na Portalu. 

§ 7. Zmiana danych Klienta, odzyskiwanie dostępu do Konta/Subkonta

7.1. Klient może zmieniać hasło do Portalu w dowolnym momencie, w zakładce „Mój Panel”.

7.2. W przypadku, gdy Klient nie pamięta hasła do Konta lub Subkonta, może rozpocząć proces odzyskiwania hasła dostępu do Konta lub Subkonta. Klient w takim przypadku winien na stronie logowania wybrać przycisk „Nie pamiętam hasła”. Po wybraniu tej opcji, należy wpisać adres e-mail przypisany do Konta/Subkonta, na który zostanie wysłany link do zmiany hasła. Klient zobowiązany jest do ustanowienia nowego hasła zgodnie z wymogami, jak przy rejestracji konta.

§ 8. Konto Klienta na Portalu

8.1. Po zalogowaniu się Klienta do obszaru „Mój Panel” na Portalu, w lewym panelu znajdują się zakładki:

a)    Moje konto - umożliwiające zmianę danych,

b)   Lista subkont - lista wszystkich rekordów subkont połączonych z kontem oraz opcja umożliwiająca Klientowi dodawanie lub usuwanie subkont dla osób umocowanych do dokonywania zamówień i zakupów w imieniu Klienta,

c)  Zamówienia - zamówienia otwarte i zamówienia zamknięte wraz z numerem zamówienia, rodzajem zamówienia, numerem zamówienia klienta, datą utworzenia, datą realizacji, osobą wprowadzającą, wartością netto i wartością brutto, 

d)   Faktury - lista faktur wygenerowanych w związku z dokonywaniem przez Klienta zakupów oraz możliwością pobrania faktury w formacie PDF,

e)  Płatności - stan płatności Klienta w związku dokonywaniem przez Klienta zakupów oraz oznaczeniem statusu płatności oraz terminu jego dokonania,

f)    Oferty - lista ofert przedstawionych w odpowiedzi na zapytanie Klienta do JM elektronik, oferty potwierdzone oraz oferty zrealizowane przez JM elektronik,

g)    Koszyki tymczasowe - koszyki, do których zostały dodane przez Klienta produkty, ale proces zamówienia nie został dokończony przez Klienta,

h)    Wyloguj się - umożliwia Klientowi wylogowanie się z Portalu JM elektronik.

8.2. W przypadku naruszenia zasad regulaminu JM elektronik ma prawo do natychmiastowego zablokowania przyznanego Klientowi loginu i hasła. Zablokowanie dostępu do Portalu nie zwalnia Klienta z zaspokojenia roszczeń wobec JM elektronik.

§ 9. Zasady składania zamówienia

9.1. Złożenie Zamówienia możliwe jest wyłącznie po zalogowaniu się na swoje Konto lub Subkonto.

9.2. W związku ze stosowaniem cen za jednostkę miary sprzedaży inną niż sztuka oraz zaokrągleń, ceny po przeliczeniu koszyka mogą się nieznacznie różnić od wynikających z przeliczenia ich wprost metodą cena x ilość. Wiążąca kwota pojawia się w koszyku zakupowym.

9.3. Klient składa zamówienie poprzez dodanie do koszyka danego produktu znajdującego się na Portalu oraz wskazanie jego ilości, a następnie wybór ikony „Realizuj zamówienie/Zamów”.

9.4. Następnie, Klient wskazuje sposób dostawy, sposób płatności oraz umieszcza ewentualne uwagi do zamówienia dla JM elektronik.

9.5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje automatyczny e-mail podsumowujący złożone Zamówienie, a na Portalu generowany jest dokument „Zamówienie” wraz z oznaczonym numerem Zamówienia, który dostępny jest w zakładce „Zamówienia”. W szczegółach Zamówienia zawarte są następujące informacje:

a)      lista zamówionych produktów,

b)      numer zamówienia,

c)      rodzaj zamówienia,

d)     nr zamówienia Klienta,

e)      data utworzenia,

f)       termin realizacji,

g)      płatność,

h)      sposób dostawy,

i)        adres dostawy

j)        uwagi.

9.6. Złożone zamówienie wymaga potwierdzenia przez JM elektronik. JM elektronik może uzależnić realizację zamówienia od uzyskania przez swojego handlowca telefonicznego potwierdzenia przez Klienta złożonej dyspozycji.

9.7. Po potwierdzeniu zamówienia generowana jest faktura VAT do zapłaty. Lista faktur VAT dostępna jest w zakładce „Faktury”, która zawiera wszystkie faktury Klienta niezależnie od sposobu złożenia zamówienia.

9.8. Warunki sprzedaży, w tym warunki płatności, dostaw, warunki odpowiedzialności dotyczące produktów zostały określone w dokumencie „Ogólne warunki sprzedaży w transakcjach z przedsiębiorcami (OWS), który jest dostępny pod adresem www.jm.pl w zakładce: Zasady→Warunki Współpracy/Reklamacje→Ogólne warunki sprzedaży w transakcjach z przedsiębiorcami (OWS).

§ 10. Reklamacje dotyczące Platformy JM elektronik

10.1. W przypadku, gdy zdaniem Klienta, realizacja zamówień i zakupów przez JM elektronik jest niezgodna z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Klient może złożyć reklamację w formie pisemnej na adres korespondencyjny JM elektronik lub na adres e-mail ipok@jm.pl

10.2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej oznaczenie Klienta oraz login pod jakim występuje na Platformie, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.

10.3. JM elektronik rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, JM elektronik zwróci się do składającego reklamację Klienta o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.

10.4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres kontaktowy Klienta lub na jego adres e-mail przypisany do konta Klienta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach JM elektronik może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez Klienta adres korespondencyjny lub adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Klienta. 

§ 11. Informacja o ochronie danych osobowych Klientów

11.1. JM elektronik Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Karolinki 58, 44-100 Gliwice, przetwarza dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) i jest Administratorem danych osobowych zebranych od Klienta.

11.2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, na adres JM elektronik Sp. z o.o., ul. Karolinki 58, 44-100 Gliwice lub wysyłając wiadomość e-mail na adres iod@jm.pl lub telefonicznie +48323396900.

11.3. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu zawarcia i wykonania umowy/zamówienia oraz czynności poprzedzających przystąpienie do realizacji umowy/zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do  realizacji umowy.

11.4. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim zostały one udostępnione. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą Administratora w zakresie obsługi prawnej, informatycznej, audytorskiej, doradczej, transportowej i inne, dla celów prawnie uzasadnionych.

11.5. Dane osobowe będą przetwarzane od dnia rejestracji konta lub subkonta do czasu ich usunięcia - w tym przez okres niezbędny do realizacji zamówień i upływu terminu wymagalności roszczeń mogących wyniknąć ze złożenia zamówienia lub zawarcia umowy sprzedaży. 

11.6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo do:

a)      żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,

b)      żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,

c)      żądania od Administratora usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przy czym może to uniemożliwić prawidłowe wykonywanie praw i obowiązków z zawartej umowy,

d)     przenoszenia danych osobowych,

e)      wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11.7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

§ 12. Zmiany Regulaminu

12.1. JM elektronik jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez JM elektronik.

12.2. Klient przy pierwszym logowaniu na Platformie, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także złożenie zamówienia przez Klienta, po zalogowaniu się na konto/subkonto po wprowadzeniu zmian w Regulaminie.

§ 13. Postanowienia końcowe

13.1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym wyrokiem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

13.2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją zamówienia lub zakupu zawartą na podstawie niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę JM elektronik.

Ozdobna grafika stopki
System B2B by

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszego sklepu do indywidualnych potrzeb klientów. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego sklepu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że bedą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności