JM Logo

Regulamin Wydarzeń organizowanych przez JM elektronik

§1. Postanowienia ogólne

1. Warsztaty, szkolenia, seminaria, konferencje, targi, webinaria, video-kursy, video-szkolenia etc. zwane dalej Wydarzeniami organizowane są przez JM elektronik Sp. z o.o., ul. Karolinki 58, 44-100 Gliwice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000416117, Kapitał Zakładowy 1 000 000,00 PLN, zwanym dalej Organizatorem.

2. Partnerem zwany jest podmiot prezentujący w trakcie Wydarzenia swoje produkty lub rozwiązania techniczne.

3. Uczestnikiem jest osoba biorąca udział w Wydarzeniu, która nie jest Partnerem, jest Klientem, potencjalnym Klientem, lub reprezentuje podmiot będący Klientem.

§2. Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

1. Wydarzenia mają dla Uczestników charakter nieodpłatny i stanowią element działalności marketingowej Organizatora, której celem jest popularyzacja oferty Organizatora i Partnerów wśród potencjalnych Klientów. Wydarzenia obejmują prelekcje, demonstracje, pokazy praktyczne, warsztaty, wystawy targowe, udostępnienie materiałów techniczno-handlowych w trakcie Wydarzenia i ich przesłanie po Wydarzeniu, przesłanie informacji o produktach związanych z Wydarzeniem, udostępnienie relacji z Wydarzenia, przesłanie informacji o przyszłych organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora Wydarzeń.

2. Warunkami uczestnictwa w Wydarzeniu są: zgłoszenie uczestnictwa e-mailem lub przez internetowy formularz zgłoszeniowy i uzyskanie potwierdzenia uczestnictwa przez Organizatora.

3. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem celem przekazania mu potwierdzenia lub odmowy, z wykorzystaniem danych kontaktowych pozostawionych przez Uczestnika w zgłoszeniu e-mail lub w formularzu kontaktowym.

4. Organizator może odmówić Uczestnikowi udziału w Wydarzeniu, w szczególności w przypadku:

a. podania niepełnych lub nieprawdziwych danych w formularzu lub w zgłoszeniu poprzez e-mail,

b. gdy Uczestnik jest pracownikiem, przedstawicielem, członkiem zarządu lub właścicielem podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Organizatora lub Partnera,

c. gdy liczba zgłoszeń przekroczyła liczbę dostępnych miejsc,

d. negatywnej oceny szans na przyszłą komercyjną współpracę.

5. Organizator nie jest zobowiązany do podawania Uczestnikowi przyczyny odmowy uczestnictwa.

6. W przypadku postawienia przez Organizatora wymagań technicznych obowiązujących podczas Wydarzenia Uczestnicy są zobowiązani spełnić je we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

 §3. Dane osobowe i Wizerunek

1. Organizator informuje, że przebieg Wydarzenia będzie utrwalany w formie fotografii, nagrań dźwiękowych i filmowych oraz może być rozpowszechniany w dowolnej formie.

2. Organizator nie wyraża zgody na rejestrację przez Uczestników w jakikolwiek sposób wykładów, dyskusji oraz wystaw bez jego zgody udzielonej w formie pisemnej.

3. Organizator informuje, że przekazane uczestnikom materiały stanowią własność intelektualną Organizatora lub Partnera i bez uzyskania pisemnej zgody nie mogą być przez Uczestnika rozpowszechniane lub powielane.

4. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zawarte w formularzu lub zgłoszeniu oraz dane określone w pkt 1 §3 wyłącznie w celu realizacji Wydarzenia oraz utrzymywania kontaktu po Wydarzeniu, w szczególności poprzez przesyłanie materiałów prezentowanych podczas Wydarzenia, relacji z Wydarzenia, informacji o powiązanych z Wydarzeniem produktach i informacji o kolejnych Wydarzeniach, na podany w formularzu adres poczty e-mail.

Podanie danych jest dobrowolne i stanowi warunek uczestnictwa w Wydarzeniu, a ich niepodanie skutkować będzie udzieleniem Uczestnikowi odmowy udziału w Wydarzeniu.

Informujemy, iż Administratorem danych jest JM elektronik sp. z o.o. Administratorem danych jest: JM elektronik sp. z o.o. (Gliwice, ul. Karolinki 58, tel. +48323396900, www.jm.pl, iod[at]jm.pl).

JM elektronik Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO* - tzn. udzielonej przez Uczestnika zgody zawartej w formularzu lub zgłoszeniu, która może zostać wycofana przez Uczestnika w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed jej cofnięciem. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

JM elektronik Sp. z o.o. informuje Uczestników o przysługującym im: prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawie do przenoszenia danych oraz prawie wniesienia skargi do niezależnego organu publicznego tzw. organu nadzorczego.

JM elektronik Sp. z o.o. informuje również, że odbiorcami danych będą Partnerzy danego Wydarzenia oraz podmioty zajmujące się obsługą Organizatora w zakresie: obsługi informatycznej.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO.

§4. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia. Partnerom i Uczestnikom nie przysługuje z tego tytułu prawo do odszkodowania, zwrotu poniesionych kosztów lub utraconych korzyści.

2. Uczestnicy i Partnerzy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest Wydarzenie, a także zapoznać się z nimi przed rozpoczęciem wydarzenia.

3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody w mieniu i na osobie wyrządzone przez innych Uczestników, Partnerów i obsługę Wydarzenia. Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za rzeczy Uczestników i Partnerów, które zostaną zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Wydarzenia.

4. Uczestnicy i Partnerzy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Wydarzeniem, jak również w miejscach zakwaterowania.

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Uczestnikiem lub Partnerem a Organizatorem w związku z uczestnictwem w Wydarzeniu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 

Ozdobna grafika stopki
System B2B by

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszego sklepu do indywidualnych potrzeb klientów. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego sklepu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że bedą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności